کودک من

کودکی که آماده تولد بود نزد خدا رفت و گفت : 

"می گویند فردا شما مرا از بهشت به زمین 

می فرستیداما من به این کوچکی و بدون هیچ کمکی

چگونه می توانم برای زندگی به آنجا بروم ؟" 

خداوند پاسخ داد :" از میان تعداد بسیاری 

از فرشتگان ، من یکی را برای تو در نظر گرفته ام

او از تو نگهداری خواهد کرد ." اما کودک هنوز 

مطمئن نبود که می خواهد برود یا نه : "اما این 

جا در بهشت من ، من هیچ کاری جز خندیدن و 

آواز خواندن ندارم و این ها برای شادی من 

کافی هستند ." خداوند لبخند زد : "فرشته تو

برایت آواز خواهد خواند هر روز به تو لبخند 

خواهد زد . تو عشق او را احساس خواهی کرد و 

شاد خواهی بود ."کودک ادامه داد : "من چطور

می توانم بفهمم مردم چه می گویند وقتی زبان 

آنها را نمی دانم !؟" خداوند او را نوازش کرد و 

گفت : "فرشته تو زیباترین وشیرین ترین واژه هایی 

را که ممکن است بشنوی درگوش تو زمزمه خواهد کرد 

و با دقت و صبوری به تو یاد خواهد داد که 

چگونه صحبت کنی ." کودک با ناراحتی گفت : "وقتی 

می خواهم با شما صحبت کنم چه کنم ؟" اما خدا 

برای این سوال هم پاسخی داشت : "فرشته ات 

دستهایت را در کنار هم قرار خواهد داد و به تو 

یاد خواهد داد که چگونه دعا کنی . " کودک سرش 

را برگرداند و پرسید :" شنیده ام که در زمین 

انسان های بدی هم زندگی می کنند ، چه کسی از 

من محافظت خواهد کرد ؟ " فرشته ات از تو 

محافظت می کند . حتی اگر به قیمت جانش تمام شود.

" کودک با نگرانی ادامه داد : "اما من همیشه به 

این دلیل که دیگر نمی توانم شما را ببینم 

ناراحت خواهم بود ." خداوند لبخند زد و گفت :

" فرشته ات همیشه درباره من با تو سخن خواهد گفت

و به تو راه بازگشت به سوی من را خواهد آموخت. 

گرچه من همیشه در کنار تو خواهم بود . " در 

آن هنگام بهشت آرام بود اما صدایی از زمین شنیده 

می شد . کودک می دانست که باید به زودی سفرش 

را آغاز کند . او به آرامی یک سوال دیگر از 

خدا پرسید : "خدایا اگر من باید همین حالا بروم 

لطفا نام فرشته ام را به من بگو !" خداوند شانه 

او را نوازش کرد و پاسخ داد :نام فرشته ات 

اهمیتی ندارد . به راحتی می توانی او را مادر 

صدا کنی...

من و حسین وارد مرحله جدیدی از زندگیمون شدیم.

مرحله ای که فک نمیکردیم اینقدر برام استرس داشته باشه .

/ 1 نظر / 25 بازدید
محمدجواد نعمتی

سلام. یادداشت های یک عکاس با مجموعه « پرواز ناپیدا » - ماجرای ناپدیدشدن هواپیمای مالزی ایرلاین - به روز شد.